Запослени Прекршајног суда у Прешеву

У Прекршајном суду у Прешеву има укупно 19 запослених. Поред судија, запослено је 16 државних службеника и намештеника који су распоређени на следећа радна места:


Судска управа

Административно-технички секретар

Обавља персоналне послове у суду, води евиденције одсутних и присутних радника, води уписник судске управе и води архиву судске управе, води одговарајуће евиденције из делокруга послова председника суда, контактира са странкама и осталим државним органима и припрема контакте за председника суда, обавља и све друге административне послове по налогу председника суда.

Административно-технички секретар у Прекршајном суду у Прешеву је Фатмире Адеми.

Судски тумач

Учествује у прекршајном поступку као тумач, преводи судске списе на албански језик и обрнуто, обавља друге послове по налогу председника суда.

Судски тумач у Прекршајном суду у Прешеву је Селајдин Крашница.

ИТ сектор

Техничар за ИТ подршку

Инсталира и одржава системски и комуникациони софтвер, рачунарке мреже, рачунаре, штампаче и другу периферну опрему, инсталира и одржава активну и пасивну комуникациону опрему, администрира LAN мрежу у суду, пружа основно упознавање корисника са начином рада рачунара у сврху обављања посла као и начином рада на интернету и коришћење апликација на интернету, примњује ативирусне заштите, израђује пратећу документацију, администрира јединствену апликацију Прекршајних судова Србије и остале апликације које се користе у сврху рада суда и помаже у уносу података и обуци корисника, помаже у спровођењу статистичких послова и израђује статистичке извештаје, обавља и друге послове по налогу председника суда.

Техничар за ИТ подршку у Прекршајном суду у Прешеву је Лулзим Камбери.


Финансијска служба

Обрачунски радник зарада

Врши обрачун зарада, накнада зарада и други личних примања запослених у складу са важећим прописима у смислу тачности обрачуна и рокова исплата, врши обрачун пореза и доприноса и обуставе запослених (административне и друге), саставља платни списак и доставља их на потпис одговорним радницима, врши сабирање картица зарада запослених тромесечно и годишње и стање упоређује са главном књигом и одговарајућим аналитичким контима, саставља тромесечни и годишњи преглед зарада и часова запослених, саставља обаразац за пензијско и инвадско осигурање по часовима рада и зарада запослених за пословну годину, обавља друге послове по налогу и председника суда.

Обрачунски радник зарада у Прекршајном суду у Прешеву је Леонора Латифи.

Писарница и референти

Уписничар

Прима захтеве за покретање прекршајног поступка, жалбе и друге поднеске, води одговарајуће уписнике као и остале помоћне књиге у складу са пословником, формира предмете, задужује поднеске, предмете и остала писмена, разводи предмете, води евиденцију примљених решених и нерешених предмета, обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Уписничари у Прекршајном суду у Прешеву су:

Вера Зафировић
Драгана Николић

Референт експедиције

Врши пријем поште и разврстава исту, врши доставу замолница, другостепених одлука, улаже доставнице и уплатнице, доставља правноснажне пресуде странкама, надлежним органима и заинтересованим лицима, уз консултације са судијом упућује замолнице другим судовима за уручење пресуда и других писмена, евидентира уложене жалбе и предмет доставља судији на увид, по налогу шефа одсека писарнице обавља послове у вези припреме, сређивања и улагања предмета за архиву, прима писмена за експедовање и уписује их у поштанске књиге, организује нихово сређивање и отпремање и обавља друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референт експедиције у Прекршајном суду у Прешеву је:

Зоран Поповић

Референт на извршним предметима

Извршава правноснажне пресуде, доставља пресуде на принудно извршење надлежним судовима, евидентира извршене пресуде и припрема их за архиву, спроводи извршење заштитних мера и трошкова прекршајног поступка, води одговарајуће помоћне књиге, евидентира промене у поступку извршења, води посебну евиденцију о предметима у којима су изречене казне затвора, спроводи поступак извршења пресуда других прекршајних судова и органа управе када је извршење ових решења у надлежности овог суда, обавља и друге послове по налогу шефа одсека писарнице и председника суда.

Референти на извршним предметима у Прекршајном суду у Прешеву су:

Бећири Шенаси
Татјана Манић

Записничар

По годишњем распореду послова обавља све дактилографске послове у предметима додељеним у рад судији код кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве за рочишта, доставнице и повратнице, обавља послове по диктату код судије, води рачуна о уредности списа, попуњава наредбе за довођење, решења о исплати сведоцима и др., дежура са судијом по плану дежурства, врши препис текстова и рукописа и израћује све врсте табела, стара се о савременом обликовању текста, припрема и штампа завршене материјале, стара се о чувању и преносу података, исправности биротехничке опреме и рационалном коришћењу канцеларијског и другог потрошног материјала, води евиденцију о свом раду, обавља и друге послове по налогу судије и председника суда.

Записничари у Прекршајном суду у Прешеву су:

Сунчица Илић
Сунчица Стошић
Шаћире Шабани

Намештеници

Достављач

Врши доставу писмена странкама и другим учесницима у прекршајном поступку у скаладу са одредбама закона, као и када је потребно хитно извршити уручење писмена или када достава писмена није могла бити извршена из било ког разлога преко ПТТ службе, врши доставу свих писмена подносиоцима захтева непосредним путем преко интерних доставних књига, врши доставу писмена другим државним органима и институцијама, преузима пристглу пошту у ПТТ служби за прекшајни суд, обавља и друге послове по налогу судије, шефа одсека писарнице и председника суда.

Достављачи у Прекршајном суду у Прешеву су:

Јонузи Неџати
Јонузи Фехми

Правосудна стража

Утврђује идентитет и разлоге доласка лица у зграду суда, по потреби претреса лица и ствари и одузима предмете којима би се могла угрозити безбедност лица и имовине, забрањује улазак у зграду суда лицу са оружијем, опасним оруђем, под дејством алкохола или других омамљивих средстава, забрањује неовлашћеном лицу улазак у зграду суда у радно време и улаз одрђене просторије, удаљава из зграде лица која се не придржавају његове забране или ометају ред и мир или чине прекршаје из јавног реда и мира и о томе одмах обавештава органе унутрашњих послова, штити од напада зграду суда, другим радњама штити имовину и лица у згради, чува и одржава и технички исправном стању ватрено оружје и муницију, сачињава писмени извештај у случају средстава принуде у који уноси податке о лицу против кога је средство принуде употребљено и разлозима за употребу, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Правосудни стражар у Прекршајном суду у Прешеву је:

Агим Агиу

Спремачица

Одржава хигијену у свим просторијама суда, пријављује уочене недостатке и кварове у згради суда, требује материјал и средства за одржавање хигијене и одговра за потрошњу истог, обавља друге послове по налогу секретара суда и председника суда.

Спремачица у Прекршајном суду у Прешеву је Станика Стајић.