Zaposleni Prekršajnog suda u Preševu

U Prekršajnom sudu u Preševu ima ukupno 19 zaposlenih. Pored sudija, zaposleno je 16 državnih službenika i nameštenika koji su raspoređeni na sledeća radna mesta:


Sudska uprava

Administrativno-tehnički sekretar

Obavlja personalne poslove u sudu, vodi evidencije odsutnih i prisutnih radnika, vodi upisnik sudske uprave i vodi arhivu sudske uprave, vodi odgovarajuće evidencije iz delokruga poslova predsednika suda, kontaktira sa strankama i ostalim državnim organima i priprema kontakte za predsednika suda, obavlja i sve druge administrativne poslove po nalogu predsednika suda.

Administrativno-tehnički sekretar u Prekršajnom sudu u Preševu je Fatmire Ademi.

Sudski tumač

Učestvuje u prekršajnom postupku kao tumač, prevodi sudske spise na albanski jezik i obrnuto, obavlja druge poslove po nalogu predsednika suda.

Sudski tumač u Prekršajnom sudu u Preševu je Selajdin Krašnica.

IT sektor

Tehničar za IT podršku

Instalira i održava sistemski i komunikacioni softver, računarke mreže, računare, štampače i drugu perifernu opremu, instalira i održava aktivnu i pasivnu komunikacionu opremu, administrira LAN mrežu u sudu, pruža osnovno upoznavanje korisnika sa načinom rada računara u svrhu obavljanja posla kao i načinom rada na internetu i korišćenje aplikacija na internetu, primnjuje ativirusne zaštite, izrađuje prateću dokumentaciju, administrira jedinstvenu aplikaciju Prekršajnih sudova Srbije i ostale aplikacije koje se koriste u svrhu rada suda i pomaže u unosu podataka i obuci korisnika, pomaže u sprovođenju statističkih poslova i izrađuje statističke izveštaje, obavlja i druge poslove po nalogu predsednika suda.

Tehničar za IT podršku u Prekršajnom sudu u Preševu je Lulzim Kamberi.


Finansijska služba

Obračunski radnik zarada

Vrši obračun zarada, naknada zarada i drugi ličnih primanja zaposlenih u skladu sa važećim propisima u smislu tačnosti obračuna i rokova isplata, vrši obračun poreza i doprinosa i obustave zaposlenih (administrativne i druge), sastavlja platni spisak i dostavlja ih na potpis odgovornim radnicima, vrši sabiranje kartica zarada zaposlenih tromesečno i godišnje i stanje upoređuje sa glavnom knjigom i odgovarajućim analitičkim kontima, sastavlja tromesečni i godišnji pregled zarada i časova zaposlenih, sastavlja obarazac za penzijsko i invadsko osiguranje po časovima rada i zarada zaposlenih za poslovnu godinu, obavlja druge poslove po nalogu i predsednika suda.

Obračunski radnik zarada u Prekršajnom sudu u Preševu je Leonora Latifi.

Pisarnica i referenti

Upisničar

Prima zahteve za pokretanje prekršajnog postupka, žalbe i druge podneske, vodi odgovarajuće upisnike kao i ostale pomoćne knjige u skladu sa poslovnikom, formira predmete, zadužuje podneske, predmete i ostala pismena, razvodi predmete, vodi evidenciju primljenih rešenih i nerešenih predmeta, obavlja poslove u vezi pripreme, sređivanja i ulaganja predmeta za arhivu i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Upisničari u Prekršajnom sudu u Preševu su:

Dragana Nikolić
Vera Zafirović

Referent ekspedicije

Vrši prijem pošte i razvrstava istu, vrši dostavu zamolnica, drugostepenih odluka, ulaže dostavnice i uplatnice, dostavlja pravnosnažne presude strankama, nadležnim organima i zainteresovanim licima, uz konsultacije sa sudijom upućuje zamolnice drugim sudovima za uručenje presuda i drugih pismena, evidentira uložene žalbe i predmet dostavlja sudiji na uvid, po nalogu šefa odseka pisarnice obavlja poslove u vezi pripreme, sređivanja i ulaganja predmeta za arhivu, prima pismena za ekspedovanje i upisuje ih u poštanske knjige, organizuje nihovo sređivanje i otpremanje i obavlja druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Referent ekspedicije u Prekršajnom sudu u Preševu je:

Zoran Popović

Referent na izvršnim predmetima

Izvršava pravnosnažne presude, dostavlja presude na prinudno izvršenje nadležnim sudovima, evidentira izvršene presude i priprema ih za arhivu, sprovodi izvršenje zaštitnih mera i troškova prekršajnog postupka, vodi odgovarajuće pomoćne knjige, evidentira promene u postupku izvršenja, vodi posebnu evidenciju o predmetima u kojima su izrečene kazne zatvora, sprovodi postupak izvršenja presuda drugih prekršajnih sudova i organa uprave kada je izvršenje ovih rešenja u nadležnosti ovog suda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Referenti na izvršnim predmetima u Prekršajnom sudu u Preševu su:

Bećiri Šenasi
Tatjana Manić

Zapisničar

Po godišnjem rasporedu poslova obavlja sve daktilografske poslove u predmetima dodeljenim u rad sudiji kod koga je raspoređen, piše zapisnike na suđenjima, pozive za ročišta, dostavnice i povratnice, obavlja poslove po diktatu kod sudije, vodi računa o urednosti spisa, popunjava naredbe za dovođenje, rešenja o isplati svedocima i dr., dežura sa sudijom po planu dežurstva, vrši prepis tekstova i rukopisa i izraćuje sve vrste tabela, stara se o savremenom oblikovanju teksta, priprema i štampa završene materijale, stara se o čuvanju i prenosu podataka, ispravnosti birotehničke opreme i racionalnom korišćenju kancelarijskog i drugog potrošnog materijala, vodi evidenciju o svom radu, obavlja i druge poslove po nalogu sudije i predsednika suda.

Zapisničari u Prekršajnom sudu u Preševu su:

Sunčica Ilić
Sunčica Stošić
Šaćire Šabani

Nameštenici

Dostavljač

Vrši dostavu pismena strankama i drugim učesnicima u prekršajnom postupku u skaladu sa odredbama zakona, kao i kada je potrebno hitno izvršiti uručenje pismena ili kada dostava pismena nije mogla biti izvršena iz bilo kog razloga preko PTT službe, vrši dostavu svih pismena podnosiocima zahteva neposrednim putem preko internih dostavnih knjiga, vrši dostavu pismena drugim državnim organima i institucijama, preuzima pristglu poštu u PTT službi za prekšajni sud, obavlja i druge poslove po nalogu sudije, šefa odseka pisarnice i predsednika suda.

Dostavljači u Prekršajnom sudu u Preševu su:

Jonuzi Fehmi
Jonuzi Nedžati

Pravosudna straža

Utvrđuje identitet i razloge dolaska lica u zgradu suda, po potrebi pretresa lica i stvari i oduzima predmete kojima bi se mogla ugroziti bezbednost lica i imovine, zabranjuje ulazak u zgradu suda licu sa oružijem, opasnim oruđem, pod dejstvom alkohola ili drugih omamljivih sredstava, zabranjuje neovlašćenom licu ulazak u zgradu suda u radno vreme i ulaz odrđene prostorije, udaljava iz zgrade lica koja se ne pridržavaju njegove zabrane ili ometaju red i mir ili čine prekršaje iz javnog reda i mira i o tome odmah obaveštava organe unutrašnjih poslova, štiti od napada zgradu suda, drugim radnjama štiti imovinu i lica u zgradi, čuva i održava i tehnički ispravnom stanju vatreno oružje i municiju, sačinjava pismeni izveštaj u slučaju sredstava prinude u koji unosi podatke o licu protiv koga je sredstvo prinude upotrebljeno i razlozima za upotrebu, obavlja druge poslove po nalogu sekretara suda i predsednika suda.

Pravosudni stražar u Prekršajnom sudu u Preševu je:

Agim Agiu

Spremačica

Održava higijenu u svim prostorijama suda, prijavljuje uočene nedostatke i kvarove u zgradi suda, trebuje materijal i sredstva za održavanje higijene i odgovra za potrošnju istog, obavlja druge poslove po nalogu sekretara suda i predsednika suda.

Spremačica u Prekršajnom sudu u Preševu je Stanika Stajić.